Radno vrijeme

Pon - Pet   08:00 - 16:00

Savska 113

10310 Ivanić-Grad

+385 1 2888 236

cvipek@cvipek.hr

Reference

2021/2022
Martinska Ves

AGRO-VET d.o.o.
Alberta Štrige 7
Križevci

Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na izgradnji dva tovilišta junadi i rekonstrukcije postojećih otvorenih spremnika silaže na lokaciji 44201 Martinska Ves, Ljubljanica, k.o. Žirčica, k.č.br. 331/1 i dio k.č.br. 331/3

2021/2022
Ivanić-Grad

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Koledovčina ulica 1
Zagreb

Radovi na izgradnji poslovne zgrade u Ivanić-Gradu

2019/2020
Ivanić-Grad

Grad Ivanić-Grad,
Park hrvatskih branitelja 1
Ivanić-Grad

Izvođenje radova na izgradnji šetnice uz rijeku Lonju u Ivanić-Gradu (obuhvat od mosta u Ulici kralja Tomislava do mosta na Savskoj ulici)

2020
Općina Brinje

AGROPROMET d.o.o.
Kusijevec 31
Gornja Rijeka

Izvođenje građevinskih radova ulaganje u nabavku opreme za poljoprivrednu proizvodnju te rekonstrukciju i izgradnju objekata-operacija 4.1.1., na k.č.br. 3600 k.o. Vodoteč,  Općina Brinje

2018/2019
Ivanić-Grad

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Koledovčina ulica 1
Zagreb

Radovi na rekonstrukciji sustava javne odvodnje i vodoopskrbe u ulicama A.G.Matoša, Šarampovska i Cvjetna u Ivanić-Gradu

2018/2019
Ivanić-Grad

Grad Ivanić-Grad,
Park hrvatskih branitelja 1
Ivanić-Grad

Izvođenje radova rekonstrukcije ceste i komunalne infrastrukture te izgradnja nogostupa u ulicama A.G.Matoša, Šarampovska i Cvjetna u Ivanić-Gradu

2018/2019
Ivanić-Grad

LEGENDA PROMET d.o.o.
Zagrebačka cesta 227
Zagreb

Izvođenje radova na izgradnji proizvodno poslovne skladišne građevine 2. Skupine, na k.č.br. 243/3; k.o. Šarampov, Ivanić-Grad

2018
Čazma

CESTE d.d.
Josipa Jelačića 2
Bjelovar

Radovi na rekonstrukciji Ulice Milana Novačića u Čazmi, od križanja s Ulicom Sv. Andrije do skretanja za Milaševac, dio ulice na dionici 002 državne ceste DC43

2017/2018
Ivanić-Grad

AEKS d.o.o.
Omladinska ulica  45
Ivanić-Grad

Izvođenje radova na izgradnji i opremanju građevine za bioremedijaciju i obradu otpada u Ivanić-Gradu, Šarampov Donji, k.č.br. 699/4; k.o. Šarampov

2017/2018
Ivanić-Grad

Grad Ivanić-Grad
Park hrvatskih branitelja 1
Ivanić-Grad

Izvođenje radova na izgradnji šetnice uz rijeku Lonju u Ivanić-Gradu (II. uporabna cjelina – od Omladinskog mosta do Tomislavovog mosta)

2016/2017
Ivanić-Grad

Grad Ivanić-Grad
Park hrvatskih branitelja 1
Ivanić-Grad

Izvođenje radova na izgradnji šetnice uz rijeku Lonju u Ivanić-Gradu (I. uporabna cjelina – od plinskog mosta do Omladinskog mosta)

2016/2017
Ivanić-Grad

Grad Ivanić-Grad
Park hrvatskih branitelja 1
Ivanić-Grad

Izvođenje radova na izgradnji pješačke staze u naselju Šumećani u Ivanić-Gradu

2016
Čazma

Komunalije d.o.o.
Sv. Andrije 14
Čazma

Izvođenje radova na izgradnji reciklažnog dvorišta

2016/2017
Ivanić-Grad

ŠIRJAN d.o.o.
Kusijevec 29
48268 Gornja Rijeka

Izvođenje radova na izgradnji otvorenog gnojišta i lagune, oprecija 4.1.2., na k.č.br. 715 k.o. Šarampov, Ivanić-Grad

2015/2016
Općina Brinje

AGROPROMET d.o.o.
Kusijevec 31
Općina Sveti Petar Orehovec

Izvođenje radova na izgradnji otvorenog gnojišta i lagune, oprecija 4.1.2., proizvodne namjene, 3. Skupine, na k.č.br. 3600 k.o. Vodoteč,  općina Brinje

2015/2016
Ivanić-Grad

HRVATSKE CESTE d.o.o.
Vončinina 3
Zagreb

Izgradnja nadcestarije u Ivanić-Gradu, Upravna zgrada i spremište

2014/2015
Karlovac

HRVATSKE CESTE d.o.o.
Vončinina 3
Zagreb

Izgradnja kružnog raskrižja na državnoj cesti D3 u naselju Švarča, Karlovac

2013/2014
Karlovac

HRVATSKE CESTE d.o.o.
Vončinina 3
Zagreb

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste D6 (Ulica Ivana Meštrovića) i Trga Josipa Broza – ROTOR NOVI CENTAR u Karlovcu

2012./2014
Ivanić-Grad

Grad Ivanić-Grad
Park hrvatskih branitelja 1
Ivanić-Grad

1. Izgradnja prometnica s pratećom infrastrukturom unutar urbanističkog plana uređenja UPU-6, zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada i Caginca,1.dio

2.Izgradnja prometnica s pratećom infrastrukturom unutar urbanističkog plana uređenja UPU-6, zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada i Caginca, 2.dio-I etapa

3.Izgradnja TS IVANIĆ 46-ZONA 6 10(20)/4 kV,630(1000)kVA priključnog SN kabela,unutar urbanističkog plana uređenja UPU-6, zone gospodarske namjena na području Ivanić-Grada i Caginca

Cvipek d.o.o.

za trgovinu, uvoz-izvoz, građevinarstvo transport, ugostiteljstvo i proizvodnju
Savska 113, 10310 Ivanić-Grad
Tel.: +385 1 2888-236, Fax: +385 1 2888-237

E-mail: cvipek@cvipek.hr

Poslovni podaci

MB: 0356522
OIB: 85500684167

Žiro račun:
ZABA HR51 2360000-1101252189

Kontakt

Narudžbe betona: +385 99 262 4388

Za sve upite kontaktirajte nas putem e-maila ili kontakt obrasca.

Kontaktirajte nas

© Cvipek d.o.o. 2022.